top of page
Glass Buildings

         นโยบายการใช้งานคุกกี้ (クッキーポリシー)

       เว็บไซต์นี้ให้บริการโดย บริษัท โกชู เทคโนเซอร์วิส จำกัด _cc781905 -5CDE-3194-BB3B-136BAD5CF58D_(“บริษัทบริษัท”)และและการการใช้งานคุก เป็นส่วนเป็นให้ช่วยให้บริษัทสามารถสามารถพัฒนาคุณภาพการของให้ตอบสนองต่อต่อความต้องการของ

ส่วนตัวตัวของผู้ใช้ 

_CC781905-5CDE-3194-BB3B-136BAD5CF58D_ _CC781905-5CDE-3194-BB3B-136BAD5CF58D_


1.   คุกกี้ คืออะไร
คุกกี้คือคุกกี้คือไฟล์ข้อขนาดความขนาดขนาดซึ่งซึ่งด้วยตัวตัวอักษรตัวเลขที่มีมีจัดเก็บไว้ในหรือหรือหรือ

 


2。
คุกกี้จะคุกกี้จะบอกว่าว่าทราบว่าได้เข้าเข้าชมส่วนใดบนเว็บไซต์รวบรวมรวบรวมข้อมูลเกี่ยวเกี่ยวกับประวัติการเข้าเข้าชมเว็บไซต์เว็บไซต์เว็บไซต์ นี้การนี้การบันทึกการตั้งตั้งค่าแรกของของของด้วยคุกกี้จะช่วยให้การเข้าถึงถึงเว็บไซต์ด้วยค่าที่ที่ตั้งไว้ทุกทุก

 


3. _CC781905-5CDE-3194-BB3B-136BAD5CF58D_ประเภทประเภทและ

      3.1  คุกกี้จำเป็น (Necessary Cookies) _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_  

          _cc781905-5cde-3194 -BB3B-136BAD5CF58D_ _CC781905-5CDE-3194-BB3B-136BAD5CF58D_ ที่ทำให้ที่ทำให้สามารถสามารถสามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐานเช่นเช่นการสำรวจหน้าเว็บเว็บหรือทำให้ผู้ชมชมชมผู้ผู้ เลยหากเลยหากมีเก็บการเก็บเก็บคุกกี้กี้เหล่านี้ทั้งนี้จัดวางวางคุกกี้กี้นี้นี้นี้ลงในในอุปกรณ์

      3.2  คุกกี้ประสิทธิภาพ(Performance Cookies) _cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_  

          _cc781905-5cde-3194 -BB3B-136BAD5CF58D_ _CC781905-5CDE-3194-BB3B-136BAD5CF58D_

ผู้เข้าชม/ผู้ผู้ผู้ผู้ใช้มีการปฏิสัมพันธ์ปฏิสัมพันธ์เว็บไซต์เว็บไซต์อย่างไรบ้างและหน้าเว็บเว็บใดที่ได้รับรับความนิยมมาก เราสามารถเราสามารถพัฒนาประสบการณ์ประสบการณ์มอบประสบการณ์การใช้ใช้งานเว็บไซต์ที่ดีกว่าท่านท่านหากท่านท่านไม่อนุญาตให้ใช้ใช้คุกกี้กี้กี้ หน้าเว็บได้

      3.3  คุกกี้การใช้งาน (Functionality cookies) _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_  

          _cc781905-5cde-3194 -BB3B-136BAD5CF58D_ _CC781905-5CDE-3194-BB3B-136BAD5CF58D_ ทำให้เว็บไซต์สามารถจดจำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่น้่้ไไไซต์สามารถจดจำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่น้ด่้ด

จดจำว่าจำว่าปรับปรับเคยปรับปรับการการการหน้าหน้าเว็บอย่างบ้างเพื่อเพื่อการแสดงแสดงผลหน้าเว็บเว็บในครั้งครั้งต่อต่อ

      3.4  คุกกี้กลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies) _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_  

          _cc781905-5cde-3194 -BB3B-136BAD5CF58D_ _CC781905-5CDE-3194-BB3B-136BAD5CF58D_ ชมเว็บไซต์ชมเว็บไซต์ผ่านใดใดลิงก์ใดบ้างเราเราใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อให้ให้เว็บไซต์และและโฆษณาที่ถูกจัดจัดแสดงในในใน หากท่านไม่อนุญาตไม่ให้ใช้คุกประเภทนี้ท่านจะจะได้รับโฆษณา

4.   การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกกี้
          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_ผู้ผู้ผู้เข้าหรือผู้ใช้ใช้เว็บไซต์สามารถใช้ใช้มือควบคุมควบคุมคุก เว็บไชต์การตั้งค่าคุกกี้(クッキーの設定)
อย่างไรก็ไรก็ปิดปิดการปิดปิดใช้ใช้ใช้คุกคุกกี้บางอาจส่งส่งผลกระทบกระทบต่อการทำทำงานของของเว็บไซต์เว็บไซต์
          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_นอกนอกนอกจากนี้บริษัทฯจะใช้งานคุกคุกกี้ภาย

お問い合わせ _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad55お客様のプライバシー通知

 


5.   การปรับปรุงนโยบายการใช้คุกกี้
          _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_บริษัทบริษัทบริษัทการการพิจารณาทบทวนทบทวนปรับปรุงนโยบายนโยบายใช้ใช้คุกกี้คุกกี้นี้

 

bottom of page