top of page

PRIVACY NOTICE

1.วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลและกรณีจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคล

   บริษัทโกชูโคซันจำกัด(「บริษัทฯ」)ดำเนินการเก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูล ของท่านในฐานะลูกค้าปัจจุบันและผู้ที่อาจเป็นลูกค้าในอนาคตของบริษัทฯรวมถึงกรรมการผู้แทนผู้รับมอบอำนาจหรือผู้ปฏิบัติงานในนาม ของลูกค้าปัจจุบันและผู้ที่อาจเป็น ลูกค้าในอนาคตของบริษัทฯ (「ลูกค้า」)ตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

Glass Buildings
bottom of page