top of page

2.ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม

บริษัทฯดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี้

2.1ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป

(ก)ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน(識別データ)เช่นชื่อนามสกุลเลขประจำตัวบัตรประชาชน หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีเลขหนังสือเดินทางวันเดือนปีเกิดเพศอายุสัญชาติตำแหน่งงาน

(ข)ข้อมูลการติดต่อ(連絡先データ)เช่นที่อยู่เบอร์โทรศัพท์อีเมลไอดี ไลน์ FacebookのInstagramのหรือช่องทางการติดต่อทางโซเชียล มีเดียต่างๆเป็นต้น

(ค)ข้อมูลทางการเงิน(財務データ)เช่นหมายเลขบัญชี

(ง)ข้อมูลการเข้ามาติดต่อกับบริษัทฯ(通信データ)

(จ)ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของ บริษัทฯเช่นการบันทึกภาพนิ่ง

(ฉ)ข้อมูลที่ระบุทรัพย์สินของบุคคลเช่นเลข ทะเบียนรถยนต์โฉนดที่ดินเป็นต้น

(ช)ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่หมายเลขไอพี (IPアドレス)ประเภทของโปรแกรมบราวเซอร์(ブラウザ)และคุกกี้(クッキー)เป็นต้น

2.2ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว

(ก)ข้อมูลสุขภาพ  

(ข)ข้อมูลเกี่ยวกับความพิการ

(ค)ข้อมูลศาสนา

(ง)เชื้อชาติ

(จ)หมู่โลหิต

  ทั้งนี้บริษัทฯขอแจ้งให้ท่านทราบว่าในกรณีที่บริษัทฯต้องขอเอกสารระบุตัวตนเช่นบัตรประชาชนหนังสือเดินทางประวัติการทำงานหรือเอกสารอื่นๆซึ่งอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวบริษัทฯอาจขอให้ท่านดำเนินการขีดฆ่า หรือปิดทับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าวก่อนนำส่งเอกสารแก่บริษัทฯ

3.การเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่

3.1บริษัทฯจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงแต่ในกรณีที่มีความจำเป็นบริษัทฯอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมาจากแหล่งอื่นได้ทั้งนี้ภายใต้วิธีการที่กฎหมายกำหนด

 

3.2บริษัทฯจะเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อได้รับความยินยอมจากท่านเว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมายให้อำนาจในการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมเช่นเพื่อป้องกันหรือ ระงับอันตรายต่อชีวิตร่างกายหรือสุขภาพของ บุคคลหรือเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาหรือเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายหรือเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัทฯ
เป็นต้น

 

3.3บริษัทฯจะดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูล ส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯกำหนดไว้ในข้อ 1ของประกาศฯฉบับนี้

4.ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุค

  บริษัทฯจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้หลักเกณฑ์ที่ใช้กำหนดระยะเวลาเก็บได้แก่ระยะเวลาที่บริษัทฯยัง มีความสัมพันธ์กับท่านและอาจเก็บต่อไปตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายหรือตามอายุความทางกฎหมายเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมายการปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายหรือการยกขึ้นต่อสู้ สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายหรือเพื่อเหตุอื่นตามนโยบายและข้อกำหนดภายในองค์กรของบริษัทฯ

5.การเปิดเผยข้อมูล

ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุ ไว้ในประกาศฉบับนี้บริษัทฯอาจเปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกดังต่อไปนี้

 

5.1บริษัทย่อยบริษัทในกลุ่มและบริษัทใน เครือทั้งในและต่างประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจการบริหารงานภายในรวมถึงดำเนินกิจกรรมอื่นใดตามที่ระบุในประกาศฉบับนี้

 

5.2พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯหรือบุคคล ภายนอกตามความยินยอมจากท่านหรือตามข้อกำหนดของสัญญาหรือตามข้อกำหนดของกฎหมายแล้วแต่กรณี

 

5.3ตัวแทนผู้รับจ้าง/ผู้รับจ้างช่วงผู้ให้บริการสำหรับการ ดำเนินงานใดๆให้แก่บริษัทฯและ /หรือที่ปรึกษาจากภายนอกซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะผู้ตรวจสอบบัญชีทนายความที่ปรึกษากฎหมายผู้ให้บริการรับส่งพัสดุเป็นต้น

 

5.4หน่วยงานราชการหน่วยงานกำกับดูแลหน่วย งานอิสระหรือหน่วยงานอื่นตามที่กฎหมายกำหนดรวมถึงเจ้าพนักงานซึ่งใช้อำนาจตามกฎหมายเช่นศาลตำรวจกรมสรรพากรกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นต้น

   ทั้งนี้ในกรณีที่ต้องมีการโอน ข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศบริษัทฯจะดำเนินการตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพ.ศ. 2562กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

6.การรักษาความมั่นคงปลอดภัย

บริษัทฯกำหนดให้มีมาตรการที่เหมาะสมและเข้มงวดในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯเพื่อป้องกันการสูญหายการเข้าถึงการทำลายการใช้การดัดแปลงการแก้ไขหรือมิให้ มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยไม่มีสิทธิหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย

7.การเปลี่ยนแปลงนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  บริษัทฯจะทำการพิจารณาทบทวนเงื่อนไขนโยบายบริษัทฯฉบับนี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้องหากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงบริษัทฯจะแจ้งให้ทราบด้วยการเผยแพร่ผ่านการประกาศที่เหมาะสมของบริษัทฯ

8.วิธีการติดต่อ

  ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านการใช้สิทธิของท่านหรือมีข้อร้องเรียนใดๆท่านสามารถติดต่อบริษัทฯได้ตามช่องทาง ดังต่อไปนี้

บริษัทจีเคไฟน์เคมจำกัด

สถานที่ติดต่อ:

ผู้ประสานงาน:

เบอร์โทรศัพท์:

อีเมล:

70หมู่ที่5ถนนกิ่งแก้วตำบลราชาเทวะอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ10540

นางสาวอินทรามาสพันธูนาคินทร์

+ 66 312-4159、+ 66 312-4165-7、+ 66 312-4171-5

9.สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูล

ในฐานะที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลท่านมีสิทธิตามที่กำหนดไว้โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพ.ศ. 2562รวมถึงสิทธิต่างๆดังนี้

9.1สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม

   ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอม ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับบริษัทฯได้เว้นแต่การเพิกถอนความยินยอมจะมีข้อจำกัดโดยกฎหมายหรือสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่าน

   ทั้งนี้การเพิกถอนความยินยอมจะไม่ส่ง ผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย

 

9.2  สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

   ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนา ข้อมูลของท่านซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทฯรวมถึงขอให้บริษัทฯเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลดังกล่าวที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อบริษัทฯได้

 

9.3  สิทธิในการขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุค

   ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯโอน ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้ไว้กับบริษัทฯได้ตามที่กฎหมายกำหนด

 

9.4  สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

   ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการประมวล ผลข้อมูลที่เกี่ยวกับท่านสำหรับกรณีการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนได้ตามที่กฎหมายกำหนด

9.5  สิทธิในการขอลบข้อมูลส่วนบุคคล

   ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯลบ หรือทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ตามที่กฎหมายกำหนด

9.6  สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่ว

   ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯระงับ การใช้ข้อมูลของท่านได้ตามที่กฎหมายกำหนด

9.7  สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้

   กรณีที่ท่านเห็นว่าข้อมูลที่บริษัท ฯมีอยู่นั้นไม่ถูกต้องหรือท่านมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเองท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผ

9.8  สิทธิในการรับทราบกรณีมีการ แก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

   บริษัทฯอาจมีการพิจารณาทบทวนและ แก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศฉบับนี้ตามความเหมาะสมในบางครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสมเพื่อสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องหากประกาศฉบับนี้มี การแก้ไขเปลี่ยนแปลงบริษัทฯจะแจ้งให้ ท่านทราบโดยการเผยแพร่ผ่านประกาศที่เหมาะสมของบริษัทฯ

 

9.9  สิทธิในการร้องเรียน

   ท่านมีสิทธิในการร้องเรียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้มีอำนาจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพ.ศ. 2562หากบริษัทฯฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติดังกล่าวได้

   ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลยื่น คำร้องขอใช้สิทธิภายใต้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพ.ศ. 2562เมื่อ     บริษัทฯได้รับคำร้องขอดังกล่าวแล้ว จะดำเนินการภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดอนึ่งบริษัทฯสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือไม่ดำเนินการตามคำร้องขอดังกล่าวได้ในกรณีที่กฎหมายกำหนด

bottom of page